Zoeken

Het Verwey-Jonker Instituut zoekt oud-cliënten of familieleden van mensen die voor een korte of lange periode tussen 1945-2015 in instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) verbleven.

Het instituut doet onderzoek in opdracht van de Commissie Geweld in Jeugdzorg (Commissie de Winter). Het deelonderzoek waarvoor nu mensen gezocht worden, richt zich in het bijzonder op gevallen van geweld in de intramurale jeugd-GGZ. De onderzoekers willen weten wat er vroeger gebeurd is in KJP-instellingen, tehuizen of klinieken. Denk aan geslagen zijn, gedwongen zijn tot medicatie, en/of isoleercel-gebruik, maar ook aan geweld tussen pupillen onderling. Ze willen ook weten hoe het geweld heeft kunnen gebeuren, hoe er op gereageerd is en wat er aan gedaan werd om het te voorkomen? En of de cliënten (nog steeds) last hebben van hun ervaringen in het verleden?

De onderzoekers willen een zo groot mogelijke groep ex-cliënten bereiken. Ook als er geen nare dingen gebeurd zijn in het tehuis of de kliniek, zijn mensen welkom de vragenlijst in te vullen of zich aan te melden voor een interview. Zo krijgen we een beter beeld van de ervaringen in de jeugdpsychiatrie in het verleden en kunnen aanbevelingen gedaan worden voor de toekomst.

Meer informatie over dit onderzoek staat op GGZ Connect