Zoeken

De brancheverenigingen Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie hebben regioprofielen gemaakt voor de 43 regio’s maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Het doel van de regioprofielen is het vergroten van inzicht in het regionale beleid en de beschikbare middelen voor opvang en beschermd wonen.

De profielen bieden actueel overzicht over beleid en beschikbaar budget en over de politieke partijen en wethouders die in de huidige collegeperiode de verantwoordelijkheid dragen voor deze onderdelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Als zodanig zijn ze ook een momentopname in het najaar van 2018 en kunnen ze gezien worden als een groeidocument. De profielen zijn zo compact mogelijk gehouden en bevatten, vrij staccato, de speerpunten voor beschermd wonen en opvang die in de belangrijkste beleidsdocumenten gevonden zijn.

Leden van de branches kunnen de profielen gebruiken als bouwsteen voor hun accountmanagement of als factsheet bij gesprekken met gemeenteraden en ketenpartners. Een regioprofiel vormt een dynamisch document dat naar behoefte kan worden aangevuld met regionale cijfers over vraag en aanbod of data van ketenpartners.

De profielen zijn met veel zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is het denkbaar dat relevante informatie ontbreekt. Hebt u daarover vragen of aanvullingen dan kunt u deze zenden aan secretariaatfo@opvang.nl.

Leden van de branches die een Word versie van de regioprofielen willen ontvangen om zelf te kunnen bewerken, kunnen deze aanvragen bij het secretariaat van de Federatie Opvang. Indien leden alle 43 profielen gezamenlijk willen ontvangen, kan een download via WeTransfer worden aangevraagd bij het secretariaat van de Federatie opvang.

De regioprofielen van de gemeenten kunt u vinden via de website van de Federatie Opvang