Zoeken

Samen met onze 100 leden hebben wij ons ook dit jaar ingezet voor een toegankelijke ggz, erop gericht om mensen zo te behandelen en te begeleiden dat ze (opnieuw) in staat zijn zelf invulling te geven aan hun leven.

Of het nu gaat om de jeugd-ggz, de verslavingszorg, langdurige ggz, forensische zorg en beschermd wonen, basis-ggz, gespecialiseerde ggz en topzorg; Uitgangspunt is en moet zijn dat de weg van een patiënt/cliënt leidend is en dat het systeem dat ondersteunt. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar kan in de praktijk lang niet altijd worden waargemaakt. Financieringsschotten en belemmerende regelgeving staan optimale zorg en ondersteuning soms in de weg. Dat is een van de redenen waarom GGZ Nederland in 2017 een campagne startte om de knellende impact van administratieve lasten op goede geestelijke gezondheidszorg op de eigen én politieke agenda te zetten.

2017 was een verkiezingsjaar. Met het Manifest Betere Geestelijke Gezondheid als leidraad waren in 2016 al gesprekken gevoerd met programmacommissies van politieke partijen. In 2017 werd met andere zorgpartijen de Agenda voor de Zorg gepresenteerd, een oproep aan het nieuwe kabinet om te investeren in vernieuwende zorg.

Met partijen uit de jeugdhulp werden in de Agenda voor de Jeugd zeven concrete actiepunten voor een nieuw kabinet voorgesteld. In het regeerakkoord herkenden we veel voornemens die de uitgangspunten van de visie 2013-2020 van GGZ Nederland, ‘de ggz in beweging’, ondersteunen. Met een staatssecretaris voor ggz kregen we een centraal aanspreekpunt binnen het kabinet.

Samenwerking

De afbouw van klinische capaciteit werd in 2017 voortgezet. Er kwam aandacht voor verdere verbetering van geestelijke gezondheid in het sociaal domein en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning. Dit betekent dat er stevige uitdagingen liggen die we alleen door samenwerking met anderen kunnen oplossen. Samenwerking bijvoorbeeld met partijen als politie, woningbouwcorporaties, maatschappelijke opvang, zorgaanbieders, gemeenten, andere brancheorganisaties en financiers. Met patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en beroepsgroepen werden stevige sectorafspraken gemaakt voor de aanpak van wachttijden.

In 2017 gingen we ook van start met de noodzakelijke vernieuwing van onze vereniging. Samen met onze leden werd er hard en geïnspireerd gewerkt aan een Next Level GGZ, dat onze vereniging gaat omvormen in de richting van een netwerkorganisatie. Dit is een belangrijk traject, waarbij de focus op onze maatschappelijke ambities enerzijds kansen biedt voor slagvaardiger samenwerkingsverbanden, en anderzijds een impuls kan zijn voor nog betere belangenbehartiging.