Zoeken

Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs hebben jaarverslagen van 186 ggz-instellingen geanalyseerd en trekken een aantal zorgelijke conclusies. GGZ Nederland herkent het beeld uit het onderzoek dat de sector onder druk staat door dalende tarieven en productievolumes. Het is bijzonder zorgelijk dat investeringen in de sector achterblijven. Verder herkent GGZ Nederland het beeld van een stijging van het aantal vacatures gedurende 2016, zonder nu direct de omvang te kunnen bevestigen. Dat er daarbij ook moeilijk te vervullen vacatures zijn, herkennen wij eveneens. Verschillen tussen regio’s zijn groot, al is het tekort aan psychiaters in de sector overal merkbaar.

De arbeidsmarktkrapte komt door natuurlijk verloop, door een bescheiden groei van de vraag naar ggz, en vooral door de kwaliteitsslag die de ggz doormaakt als gevolg van alle veranderingen in de zorg. De enorme administratieve lasten in de sector belemmeren bovendien een efficiënte inzet van zorgprofessionals: zij zijn een te groot deel van hun tijd kwijt aan administratie. Daar bovenop heeft de administratieve lastendruk een negatief effect op het imago van de ggz als aantrekkelijke sector om in te werken.

GGZ Nederland heeft met andere partijen in de sector afspraken gemaakt om wachttijden aan te pakken. Onderdeel daarvan zijn maatregelen om de capaciteit in de sector te vergroten en efficiënter in te zetten. Zo zijn er afspraken gemaakt over het vergroten van het aantal opleidingsplaatsen en over het meer faciliteren van taakherschikking door bijvoorbeeld de inzet van verpleegkundig specialisten en ervaringsdeskundigen. Deze maatregelen hebben echter pas op langere termijn effect op het huidige arbeidsmarktbeeld. Voor de kortere termijn gaan wij graag met het ministerie van VWS, onderwijsinstellingen en zorgpartners in overleg om de huidige arbeidsmarktproblematiek gericht aan te pakken. We denken hierbij aan extra financiële steun voor de groeiende vraag naar stageplaatsen, bij- en opscholingsprogramma’s en arbeidsmarktcampagnes. En met het oog op imagoverbetering van de ggz op de arbeidsmarkt is het essentieel dat de administratieve lastendruk voor ons zorgpersoneel daadwerkelijk vermindert.