Zoeken

Maandag 4 december bespreekt de tweede kamer de onderdelen jeugd van de begrotingen van de ministeries voor VWS en J&V. Met de branches gespecialiseerde zorg voor jeugd (BGZJ) vragen we aandacht voor een aantal belangrijke punten die we in een brief met Kamerleden hebben gedeeld.

We maken ons zorgen over gemeentelijke financiële tekorten. En we steunen gemeenten in hun pleidooi voor een oplossing voor financiële tekorten op jeugdhulp. Tegelijkertijd mogen tekorten geen reden zijn om te lage tarieven te bieden. Kwaliteit, capaciteit én continuïteit van de specialistische jeugdhulp komt in gevaar in regio's waar het voor jeugdhulpverleners door te lage tarieven onmogelijk wordt om een contract aan te gaan. We pleiten voor faire tarieven.

We vragen om een einde aan het keurslijf van aanbestedingen. Een constructieve dialoog tussen gemeenten en zorgaanbieders over de voorwaarden, samenwerking en vernieuwing in de jeugdhulp is veelal niet mogelijk. De BGZJ sluit zich aan bij de VNG dat aanbestedingen zich slecht verhouden tot de behoefte een intensieve en langjarige relatie op te bouwen.

We missen een onafhankelijke marktmeester die kan adviseren en zo nodig kan ingrijpen bij dreigende problemen in de naleving van verplichtingen uit de Jeugdwet. De 'marktmeester' zou moeten adviseren bij conflicten over tarieven en aanbestedingen.

In de brief pleiten we verder voor een Transformatiefonds om kennisontwikkeling en innovaties te stimuleren en te verspreiden. En wijzen we op de langere noodzaak van tijdelijke liquiditeitssteun, zeker gezien de overgang van DBC-bekostiging naar uitvoeringsvarianten.

Tot slot vragen we om substantiële vermindering van de administratieve lastendruk en om uniform gebruik van de i-standaarden. Tot slot vragen de ondertekenaars van de brief om een grote vermindering van de administratieve lastendruk. Te veel middelen worden besteed aan administratie, in plaats van een hulp aan jeugdigen en gezinnen.