Zoeken

In opdracht van het programma Continuïteit van Zorg is door onderzoeksbureau AEF een onderzoek uitgevoerd naar de beletselen in de continuïteit van zorg voor mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die zorg nodig hebben en geen juridische titel (meer) hebben. Het rapport is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer, met een beleidsreactie van het Ministerie van VWS en het Ministerie van VenJ.

De onderzoekers hebben op drie belangrijkste beletselen actiepunten geformuleerd, die de verschillende ketenpartners in het eigen werkgebied moeten oppakken. De drie belangrijkste beletselen die in dit onderzoek worden uitgelicht, zijn:

Geen eenvoudige taak

Wij zijn trots op het onderzoeksrapport en hebben vertrouwen in het actieplan dat hieruit volgt. Belangrijk is om op te merken dat dit geen eenvoudige taak is. Zo is het voor de gemeenten lastig om het doorstroomprobleem op te lossen, aangezien ook zij worden geconfronteerd met schaarste in de woningen. Daarnaast lijkt ook de acceptatie van deze doelgroep in de samenleving af te nemen. Het is van belang dat de gehele keten zich blijft inzetten voor de best passende zorg voor deze patiënten en we met elkaar in gesprek blijven over eventuele knelpunten en oplossingsrichtingen.

Veldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie

Het programmateam heeft beide ministeries gevraagd om met de veldpartijen (te weten GGZ Nederland, VGN, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie) in gesprek te gaan over de opdracht uit het AEF-rapport voor een veldnorm voor beveiligde zorg en de levensloopfunctie. Hierbij is het van belang om aandacht te besteden aan de ketenzorg. Zo is voor het succesvol aanbieden van beveiligde zorg ook een aansluitend ambulant zorgaanbod en een sluitende zorgketen van belang. GGZ Nederland is blij dat de ministeries in hun gezamenlijke beleidsreactie aangeven deze opdracht te gaan verstrekken aan de veldpartijen.

Exemplaren van de rapportage en de beleidsreactie zijn te downloaden onder 'Beleidsreactie en onderzoeksrapportage AEF'.