Zoeken

GGZ Nederland heeft woensdag 12 april samen met andere partijen in de jeugdhulp zeven concrete voorstellen gepresenteerd aan de nieuwe woordvoerders Jeugd, Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Agenda Jeugd werd in ontvangst genomen door Kinderombudsvrouw Kalverboer en SER-voorzitter Hamer.

Teveel kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen krijgen niet de hulp en de begeleiding die zij echt dringend nodig hebben. Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet is de zorg en begeleiding op een aantal punten verslechterd.

Preventie 

Inzet bij de invoering van de wet was meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. Door problemen tijdig te signaleren, kunnen kinderen sneller de juiste hulp krijgen. Dat proces verloopt echter niet goed en heeft grote gevolgen voor het kind, het gezin en de samenleving. Rijk en gemeenten moeten zich met name meer inspannen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van wijkteams.

Terugdringen kindermishandeling

Jaarlijks worden 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling, een aantal dat sinds 2012 niet is gedaald. Voorwaarde voor een substantiële terugdringing is een landelijk gecoördineerde aanpak met inzet op deskundigheidsbevordering, monitoring, kennisdeling, onderzoek. Die aanpak ontbreekt ten dele en is in ieder geval niet effectief.

Levensfasegerichte zorg

Jeugd begint in de buik en eindigt wanneer iemand in staat is zich als jong volwassene staande te houden in deze moderne en vaak ingewikkelde maatschappij. Daarvoor is een aanpassing in de wet nodig. Jeugdpoort benadrukt het belang van een integrale aanpak bij de overgang van jeugd naar volwassenheid (18 - 23 jaar) door een levensfasegerichte samenwerking te organiseren op het gebied van wonen, onderwijs, zorg, werk en inkomen. Wetten, regels en financiering mogen dat niet tegenwerken. En dat is –ook in de nieuwe wet- helaas nog steeds het geval.