Zoeken

GGZ Nederland sluit zich aan bij de analyse van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar advies ‘Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop’.

In het advies stelt de RVS dat zorginkoop heeft bijgedragen aan betaalbare zorg, maar dat de transactie tussen inkoper en aanbieder te dominant is geworden en de nadruk vooral op prijs en doelmatigheid zijn komen te liggen. Uniforme regelingen hebben de overhand gekregen, voor de specifieke noden van de patiënt is te weinig ruimte. Het huidige proces van zorginkoop vraagt bovendien om een strakke en uitgebreide verantwoording met hoge administratieve lasten tot gevolg.

De zorginkoop in Nederland moet volgens de Raad veranderen. De Raad pleit voor een vorm waarbij patiënten en cliënten samen met de zorgverlener die hun situatie goed kent, kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie die zorg het beste kan geven. De relatie tussen patiënt en zorgverlener én de keuzen die zij maken, worden daarmee leidend bij de inkoop van zorg. Het advies geeft goede aanknopingspunten voor een vernieuwde relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar en een andere kijk op de zorginkoop. GGZ Nederland gaat hierover graag in overleg met zorgverzekeraars, gemeenten, de NZa en het Rijk.