Zoeken

Wat doet de branche organisatie voor uw instelling en wat houdt het lidmaatschap in? 

de Nederlandse ggz is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland. De vereniging heeft ruim honderd leden, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Dat aantal stijgt jaarlijks licht. Hun gezamenlijke omzet is bijna € 6 miljard euro en er werken zo’n 86.000 medewerkers in de ggz. Zij verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. Daarmee vertegenwoordigt de Nederlandse ggz ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz. Bij het bureau van de Nederlandse ggz werken ongeveer zestig medewerkers. Zij streven ernaar de belangen van de lidinstellingen zo goed mogelijk te behartigen. de Nederlandse ggz is ook de werkgeversorganisatie binnen de ggz. 

Ik heb interesse in het lidmaatschap

Sterke brancheorganisatie maakt ruimte voor goede zorg

Gezondheidszorg is een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. De overheid streeft ernaar de stijging van de zorgkosten te beheersen en legt de verantwoordelijkheid daarvoor steeds meer bij de zorgaanbieders. de Nederlandse ggz heeft daar begrip voor en constateert tegelijkertijd dat goede en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg hierdoor onder druk staat. Deze ontwikkelingen vragen om samenwerking binnen de branche  en daarvoor is een sterke brancheorganisatie onmisbaar. We streven ernaar om landelijk goede afspraken te maken met de overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners. Daardoor krijgen instellingen de ruimte doelmatige en innovatieve geestelijke gezondheidszorg te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden. Geestelijke gezondheidszorg  heeft  een  meerwaarde  voor  patiënten  en  voor  de  samenleving.  Dat draagt de Nederlandse ggz namens haar leden uit. 
 

Het belang van leden

Financieringsstelsels, kwaliteit van zorg, arbeidsmarktbeleid en de bijbehorende wet- en regelgeving hebben in de ggz allemaal met elkaar te maken. Op bijna alle beleidsterreinen en in dossiers van de Nederlandse ggz speelt dit een rol. We zijn namens onze leden sterk gericht op het versterken van ondernemerschap door te lobbyen voor een juist financieringssysteem dat ruimte biedt voor innovatie, doelmatigheidswinst en  kwaliteitsverbetering.  De  meest  in  het  oog  springende  thema’s  op  een  rij: 
 

 
 

Meerjarenvisie

In 2013 heeft GGZ Nederland haar nieuwe meerjarenvisie 2013-2020 gepresenteerd voor de branche en daarin de opdracht voor de branchevereniging geformuleerd. Gesprekken met samenwerkingspartners liggen aan de basis van deze visie. Belangrijke thema’s zijn: De ggz-sector werkt daarin samen met andere maatschappelijke actoren als de onderwijssector, woningbouwcorporaties, werkgevers, gemeenten en andere zorgaanbieders. Daarbij wil de ggz zich laten zien als betrouwbare partner die streeft naar continuïteit van de bedrijfsvoering en daardoor van zorg en die oog heeft voor de vragen en uitdagingen waar andere partijen in het maatschappelijk middenveld voor staan. 
 

Informatie en advies

de Nederlandse ggz informeert leden over actuele ontwikkelingen in de ggz, geeft achtergrondinformatie en zorgt voor kennisuitwisseling. Dat doen we via berichten op onze website, ons digitaal platform Mijn ggz, in de wekelijkse digitale ledennieuwsbrief, met publicaties en factsheets. 

Lidmaatschapscriteria de Nederlandse ggz, opgenomen in de statuten. 

  1. De lidinstelling is een rechtspersoon (artikel 3 lid 1)
  2. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg inclusief verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en forensische psychiatrie (artikel 3 lid 1).
  3. Het lidmaatschap van de vereniging omvat alle zorginstellingen die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden in stand worden gehouden, tenzij het Bestuur in een concreet geval beslist dat het lidmaatschap zich niet uitstrekt tot een of meerdere zorginstellingen van de rechtspersoon of (een deel van de) specifieke branche(s) waarin het desbetreffende lid werkzaam is.(artikel 3 lid 2)
  4. Conformeren aan de doelstellingen en de lidmaatschapsverplichtingen van de vereniging (artikel 3 lid 1);
  5. Verplichtingen die voortvloeien uit de wet, statuten, reglementen en uit de in overeenstemming daarmee genomen besluiten van de organen van de vereniging (artikel 4 lid 1)
  6. Naleving  van  de  Zorgbrede  Governancecode  artikel 4 lid 2).
  7. Toepassing van de Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg van de vereniging, die in overleg met de patiënten- en consumentenorganisaties zijn opgesteld, zoals die thans luiden of te eniger tijd mochten luiden (artikel 4 lid 3)
  8. Op verzoek van het bestuur alle gegevens aan de vereniging te verstrekken die naar het oordeel van het bestuur nodig zijn in verband met de werkzaamheden van de vereniging en voor de toetsing van het betrokken lid aan de lidmaatschapscriteria respectievelijk voor de beoordeling van de nakoming van de lidmaatschapsverplichtingen (artikel 4 lid 4).
  9. Schriftelijk aan de vereniging mededeling te doen van de inhoud van een belangrijke statutenwijziging, ontbinding, aanvraag van faillissement en surséance van betaling of van wijzigingen in zijn organisatie door een (juridische of bestuurlijke) fusie of van ingrijpende veranderingen in de aard en omvang van de zorginstellingen die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden in stand worden gehouden (artikel 4 lid 5)
  10. Toepassing van de cao ggz (Artikel 9 jo. 8 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst) 
Download de statuten


Voor alle leden van GGZ Nederland geldt de Zorgbrede Governancecode. Deze code geeft regels voor het afleggen van de maatschappelijke verantwoording door de zorginstelling aan de belanghebbenden van de instelling. Denk hierbij aan patiënten en cliënten, verzekeraars en overheden. Daarnaast gaat de code in op:

Als een instelling de code niet goed toepast, kan een aantal belanghebbenden met een klacht een beroep doen op de Governance commissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Dit kan ook wanneer een instelling niet kan verklaren waarom ze de code verkeerd toepast. De commissie geeft vervolgens een niet bindend, maar wel zwaarwegend advies.

 

Voordelen lidmaatschap opgesomd

Vragen? 

Voor vragen over het lidmaatschap of voor meer informatie over de Nederlandse ggz kunt u contact opnemen per e-mail met onze lidmaatschapservice