Zoeken

De ggz-instellingen ondersteunen bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg. Dat is de doelstelling van het arbeidsomstandighedenbeleid van de Nederlandse ggz. De focus ligt op (potentiële) medewerkers die veilig, gezond en zo lang mogelijk kunnen werken bij ggz-werkgevers. Goede arbeidsomstandigheden bevorderen duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

‘Agressie op de werkvloer’ is een actueel thema bij de overheid, beroepsgroepen, werkgevers(organisaties) en in de media. de Nederlandse ggz heeft daarom op een rij gezet welke inspanningen de branche verricht om een zo veilig mogelijke werk- en behandelomgeving voor werknemers en patiënten te creëren. 

De ggz behandelt een heel diverse groep patiënten. Bij een klein deel van de patiënten speelt agressie een rol. Eisen, dwingen, provoceren, bedreigen, schelden, duwen, stompen of slaan komen regelmatig voor. Als je werkt in de ggz, is de kans reëel dat je met agressief gedrag te maken krijgt. Dit heeft te maken met de aandoening of de verblijfsstatus. Om hier goed mee om te kunnen gaan is de wisselwerking tussen patiënt en hulpverlener heel belangrijk. 

WAT DOET DE NEDERLANDSE GGZ? 

de Nederlandse ggz ondersteunt door: 

de Nederlandse ggz vindt het belangrijk dat werknemers een veilige plek hebben om te werken en dat patiënten in een veilige omgeving zorg ontvangen. Daarom hebben we de afgelopen jaren met partners, zoals beroepsverenigingen, vakbonden, het ministerie van VWS, het Landelijk Platform ggz, de Inspectie SZW en de IGZ volop ingezet om agressie in de zorg zoveel mogelijk terug te dringen. de Nederlandse ggz scherpt samen met het veld het beleid rondom agressie-incidenten aan en brengt het Actieplan Veilig Werken in de zorg in de praktijk. 

Klik hier voor de ELA 

Terug