Zoeken

Het kostprijsonderzoek van de NZa – dat ook de basis ggz betreft - maakt ook onderdeel uit van onze activiteiten op de nieuwe bekostiging. Voor het onderhoud van de basis ggz geldt een separaat traject, waarvoor GGZ Nederland input levert bij en participeert in de overleggen met de NZa. In 2019 wordt de ervaringsdeskundige, hbo-psycholoog en psychodiagnostisch werker declarabel op basis van een experimenteerartikel. Doel van onze lobby is dit vervolgens structureel te regelen, als onderdeel van de nieuwe bekostiging. Kern van onze inzet bij het beoordelen van de voorstellen van de nieuwe bekostiging is dat dit onze instellingen moet helpen en ondersteunen; bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve lasten of het beëindigen van de verschillen tussen schadelast- en boekjaar. Ook perverse prikkels dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden, zodat er betaald wordt voor de zorg die er daadwerkelijk is geleverd. Zo komen we tot een doelmatige inzet en verdeling van de beschikbare middelen en kunnen professionals goed hun werk doen in het belang van het verbeteren van de mentale gezondheid van onze cliënten. 
2019 zal in het teken staan van de uitwerking  van een nieuwe bekostiging voor de specialistische  ggz en fz door de NZa. GGZ Nederland bepaalt en  beïnvloedt het beleid in een winnend team en  werkgroep van een groot aantal leden.
In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de knelpunten ten aanzien van de samenwerking tussen de verschillende domeinen in kaart worden gebracht, en bekostiging van de consultatiefunctie (kijk- en luistergeld) per 2020 wordt geregeld. GGZ Nederland brengt de problematiek en oplossingen samen met leden in kaart en doet een voorstel aan de NZa begin 2019. Van belang hierbij is dat we ervoor zorgen dat niet de systemen belemmerend zijn, maar juist ondersteunend aan de zorg en ondersteuning die onze cliënten nodig hebben. Geen bureaucratisch moeras, waar zorgverleners en patiënten in verstrikt raken maar soepele overgangen tussen de diverse domeinen zonder vertraging in het leveren van de zorg zal onze inzet telkens weer zijn.
Terug