Zoeken

Als vereniging staan we voor een veilige samenleving en voor veilige zorg. Dit betekent dat we zorgelijke signalen van mensen tijdig moeten herkennen om te voorkomen dat mensen uit balans raken. Als dit toch gebeurt, zorgen we dat er adequate acute zorg is voor mensen die in crisis verkeren, bieden we op een humane en veilige manier verplichte zorg waar dat nodig is en bieden we kwalitatieve en veilige forensische zorg. 

In 2019 werken we aan:

Implementatie Ketenveldnorm beveiligde zorg

In 2018 leverde GGZ Nederland de ketenveldnorm voor intensieve beveiligde zorg op. Deze veldnorm treedt per 1 januari 2020 in werking. GGZ Nederland ondersteunt op basis van een subsidie de implementatie van de veldnorm en verspreidt de lessen die in het kader van pilots worden geleerd over het land. Daarnaast monitoren we de naleving van de afspraken met ZN over extra inkoop van beveiligde bedden in 2019.

Acute ggz en mensen met verward gedrag

In 2018 is de Generieke Module Acute ggz ontwikkeld en de bekostiging van de acute ggz gewijzigd. In 2019 monitoren we de implementatie en de bekostiging nauwlettend. Waar nodig voeren we samen met leden actief lobby zodat we mensen in crisis adequaat kunnen helpen. Het landelijke programma Personen met Verward gedrag wordt in het najaar 2018 afgerond, waarna een nieuw voorstel volgt vanuit de overheid. GGZ Nederland zal zich beraden op haar rol hierin, waarbij onze focus in 2019 ligt op voortzetting van de goede samenwerking met politie en een adequate beeldvorming. Voor dit laatste willen wij een winning team vanuit de leden inrichten zodat we proactief en adequaat kunnen reageren bij incidenten.  

Terug