Zoeken

Samen met alle actoren en door een expliciete verbondenheid van partners zoals het Openbaar Ministerie en de politie werken we aan onze veiligheidsagenda.Het is noodzakelijk om in 2019 de volgende zaken te bereiken:

Implementatie Wet verplichte ggz

Op 1 januari 2020 is de Wvggz van kracht. De impact van deze wet is groot. Leden krijgen te maken met een gewijzigde rechtspositie van patienten, met gewijzigde procedures, met nieuwe rollen bij ketenpartners en nieuwe vormen van verplichte zorg. Een goede informatie-uitwisseling tussen de diverse schakels in het systeem is essentieel om tijdige en juiste interventies te kunnen plegen en de samenwerking tussen alle partijen te bevorderen om zo bij te dragen aan een veilige en inclusieve samenleving. Het jaar 2019 staat dan ook in het teken van een vervolg (start 2018) op een zo goed mogelijke voorbereiding van de implementatie. U kunt van ons diverse implementatieproducten verwachten, zoals handreikingen, protocollen, standaard brieven en adviezen en een nieuwe MDS Argus. In alle gevallen doen we een nadrukkelijk beroep op de leden om hier belangrijke input voor te leveren en mee te ontwikkelen. We blijven daarnaast intensief samenwerken met de bestaande ‘Querido’ groepen en sluiten zo veel mogelijk aan bij andere leernetwerken (zoals HIC en IHT). Verder is er extra aandacht voor de realisatie van een goed geoliede keteninformatievoorziening. Ook hiervoor creëren we een ‘winning team’. Resultaat is dat alle leden en de belangrijkste stakeholders goed voorbereid zijn op de uitvoering van de Wvggz in 2020. 

Op 1 januari 2020 is de Wvggz van kracht. Een goede informatie-uitwisseling tussen de diverse schakels in het systeem is essentieel om tijdige en juiste interventies te kunnen plegen en de samenwerking tussen alle partijen te bevorderen om zo bij te dragen aan een veilige en inclusieve samenleving.

Implementatie Wet Forensische Zorg

Op 1 januari 2019 treedt de wet forensische zorg in werking. Deze wet vervangt het interim-besluit forensische zorg en regelt de inkoop van zorg door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast bevat de wet ook bepalingen over belangrijke inhoudelijke onderwerpen, zoals gegevensdeling en de weigerende observandi. Ook leden die geen forensische zorg bieden, kunnen door de schakelbepaling tussen de Wfz en de Wvggz met de wet te maken krijgen.

GGZ Nederland bereidt –samen met het ministerie van Justitie- informatiemateriaal voor over de wet. Daarnaast gaan we in 2019 in gesprek met betrokken ministeries over het besluit weigerende observandi en de schakelbepaling. Doel hierbij is om wetten te krijgen die werkbaar zijn in de praktijk (denk hierbij onder meer aan de verhouding tot het medisch beroepsgeheim) en onze leden te informeren over hetgeen hen te wachten staat. 

Uitvoering Meerjarenakkoord Forensische Zorg

In de zomer van 2018 heeft GGZ Nederland samen met de RIBW Alliantie, VGN, Federatie Opvang en het ministerie van Justitie en Veiligheid een meerjarenovereenkomst afgesloten met afspraken over hoe de veiligheid en kwaliteit van de forensische zorg moet verbeteren.

Een speciale taskforce gaat aan de slag met:

GGZ Nederland geeft op basis van subsidie invulling aan de uitvoering. Hierbij maken we gebruik van de inzet van twee projectleiders die wij werven vanuit de leden. Dit past bij onze Next Level werkwijze. Daarnaast nemen wij deel aan diverse bestuurlijke en beleidsmatige overleggen die de voortgang op de meerjarenafspraken monitoren.  
Terug