Zoeken

Volwaardig burgerschap is afhankelijk van verschillende levensdomeinen zoals psychische en lichamelijke gezondheid, zelfzorg, veiligheid, sociale relaties, wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding en zingeving.

Ondertekening door de VNG van het hoofdlijnenakkoord zorgt voor een extra instrument om in gezamenlijkheid verder te bouwen aan de positie van onze leden in het sociale domein. We doen dit samen met cliënten, hun familie en onze professionals in het werkveld.

Gezamenlijke agenda

Het realiseren van een effectieve (lobby-)agenda in samenwerking met de leden hangt nauw samen met de oprichting van het waardenetwerk Volwaardig Burgerschap en de vormgeving van de verbinding die we aangaan met netwerken zoals “Sociale inclusie & participatie” en “Herstel voor Iedereen”. Op bestuurlijk niveau wordt verkend hoe deze netwerken samenhangen en elkaar aanvullen en wat de positionering van GGZ Nederland hierin zou moeten zijn. Op basis hiervan kan ook een besluit genomen worden hoe het bureau invulling kan geven aan deze rol, de ondersteuning aan het netwerk en de samenwerking op dit thema. Maar één ding is zeker; samen met een ‘winning team’ zullen wij onze inzet voor de realisatie van een gedragen agenda volwaardig burgerschap verder vormgeven. 

i-Sociaal Domein & iWlz

Ook in 2019 participeren wij actief in de stuurgroep I-Sociaal Domein die als doel heeft samen met gemeenten en zorgaanbieders de administratieve lasten voor Wmo en Jeugdhulp te beperken. Om hier concreet uitvoering aan te geven, is het Ketenbureau I- Sociaal Domein in het leven geroepen. In 2019 wordt via detachering vanuit een lid-instelling een bijdrage geleverd in het Ketenbureau. Dit past bij onze nieuwe werkwijze.
Belangrijkste doel van het Ketenbureau is de (door)ontwikkeling van de standaarden iJeugdWet en iWmo. De werkagenda van het Ketenbureau raakt ook beleidsaspecten. Deze worden in samenwerking met GGZ Nederland, leden en andere partijen verder opgepakt (o.a. implementatie nieuw woonplaatsbeginsel, hoofd- en onderaannemerschap). Het actieprogramma iWLz heeft als doel de informatievoorziening in de Wlz te moderniseren. Er wordt toegewerkt naar een netwerkmodel waar partijen hun informatie direct en actueel kunnen ophalen bij de bron. Hiervoor wordt aangesloten bij bronregisters, die daarvoor toegankelijk gemaakt moeten worden voor partijen als zorgaanbieders, CIZ, CAK etc. Ook wordt gekeken naar hoe een cliënt zich kan oriënteren op waar hij langdurig wil verblijven (“Trivago voor de zorg”). De modernisering iWlz zou weleens de opmaat kunnen zijn voor een hele nieuwe werkwijze voor gegevensuitwisseling. Het actieprogramma wordt dan ook nauwlettend gevolgd door het Informatieberaad. GGZ Nederland wordt via de stuurgroep iWLZ geïnformeerd over de ontwikkelingen en te nemen besluiten. Meepraten en meedenken vindt plaats in de diverse referentiegroepen die door het ZIN worden geïnitieerd en begeleid. Meer betrokkenheid door leden is hier zeer gewenst.

Terug