Zoeken

We streven ernaar om mensen met ernstige psychische aandoeningen te helpen bij hun herstel. Wij bieden hen de kans op belangrijke aspecten in het leven deel te nemen aan de maatschappij. Zorgbehoeften nemen daardoor substantieel af. Behandeling, begeleiding en ondersteuning die dan nodig is moet beschikbaar zijn. 

Herstel als leidend principe bij volwaardig burgerschap

Goede zorg dient aan te sluiten bij de drie dimensies van herstel.

  1. Symptomatisch herstel
    Goede medisch-psychiatrische, psychologische en verpleegkundige behandeling en het leren van zelfmanagement en voorkomen van symptomen zijn belangrijk.
  2. Maatschappelijk herstel
    Hiervoor wordt rehabilitatie en stigmabestrijding ingezet
  3. Persoonlijk herstel
    Dit herstel is primair gericht op het individu met de aandoening zelf. Zelfhulpgroepen en herstelwerkgroepen zijn hierbij waardevol en noodzakelijk. Herstel ondersteunende behandel- en rehabilitatie-interventies kunnen hieraan bijdragen.

Deze drie dimensies van herstel oefenen constant invloed uit op de psychische kwetsbaarheid, het functioneren en gebeurtenissen in het dagelijks leven van mensen met een psychische aandoening. Goede behandeling, begeleiding en ondersteuning bevordert herstel, empowerment en participatie en bestrijdt maatschappelijke stigmatisering. Zowel veiligheid bieden als het nemen van verantwoorde risico’s staat hoog in het vaandel. Dit vraagt om investering in een vertrouwde en stimulerende werkrelatie met de cliënt. Familieleden en andere naasten zijn samenwerkingspartners. Waar nodig worden zij ondersteund in hun rol.

Hoe?

Samenwerken met en aansluiten bij andere netwerken en initiatieven zal helpen domeinoverstijgend te handelen en onze slagkracht te vergroten bij het oplossen van complexe sociaal-maatschappelijke vraagstukken. In die zin is het Netwerk Volwaardig Burgerschap een netwerk van netwerken, waarbij we afhankelijk van het onderwerp (meestal tijdelijke) coalities smeden en daarmee doelgericht en doelmatig aan de slag gaan. Belangrijk is dat we zelf initiatieven nemen bij het oplossen van complexe sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We blijven niet aan de zijlijn staan; in verenigingsverband initieert het netwerk Volwaardig Burgerschap acties voor de lobby of de belangenbehartiging.

Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

In 2018 is de meerjarenagenda BW/ MO ondertekend door GGZ Nederland. De gezamenlijke agenda heeft als doel om concrete resultaten te boeken en verbetering te realiseren voor cliënten van beschermd wonen en opvang. Alle betrokken partijen (waaronder VWS, VNG, ZN, Mind, Federatie Opvang en RIBW alliantie) maken de komende periode plannen, waarmee de landelijke en regionale samenwerking een impuls krijgt, en delen goede voorbeelden op de verschillende belangrijke thema’s. Onderwerpen die niet in regionaal verband of tussen regio’s kunnen worden opgelost worden op landelijk niveau geagendeerd. Dit gebeurt op de cruciale thema’s als wonen, continuïteit van zorg en ondersteuning, regionale samenwerking, toegang, kwaliteit, vroeg signalering en schulden, participatie en cliëntondersteuning. Wij spannen ons hierbij in voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen en voorzieningen voor mensen met een psychische problematiek.

Ook de doorstroom vanuit de beschermd woonvoorzieningen naar zelfstandig wonen of clusters van wooneenheden en de continuïteit van zorg en ondersteuning zijn hier de inzet. Dit past bij ons beleid om bij te dragen aan een inclusieve samenleving en de zorg en ondersteuning beter aan te laten sluiten op de behoefte en wensen van de mensen waar het om gaat. Op het onderdeel participatie is GGZ Nederland trekker en leggen wij de verbinding met de activiteiten in het convenant UWV- GGZ.

 

Wij spannen ons in voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen en voorzieningen voor mensen met een psychische problematiek zodat onze cliënten zoveel mogelijk vanuit een thuis kunnen blijven werken aan herstel en participatie aan de samenleving.

Terug