Zoeken

Wij zullen ook in het komend jaar samen met de patiënten en met zorgverzekeraars inzetten op het terugdringen van de wachttijden. Kern is een regionale aanpak waarbij op landelijk niveau proactief wordt verzameld, gedeeld en gecommuniceerd over een goede aanpak en juiste berichtgeving. Hiervoor is een zogenaamd winnend team geformeerd. Van belang is dat we de randvoorwaarden (voldoende personeel en financiële middelen) op orde krijgen om onze ambities te realiseren. Ook zullen onze leden zelf moeten laten zien welke inzet zij plegen bijvoorbeeld door stroomlijning van interne processen, doorverwijzing of inzet van e-health om de wachttijden terug te dringen.

Werken in de zorg is leuk en zinvol

Een belangrijke factor voor het oplossen van de wachttijdproblematiek is de arbeidsmarkt. Naast afspraken in het hoofdlijnenakkoord over het opleiden van extra medewerkers, kostendekkende beschikbaarheidsbijdrage voor opleidingen, meer ruimte voor stagevergoedingen en behoud en doorvertaling van OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling) in de tarieven wordt er in 2019 geïnvesteerd in het imago van werken in de ggz. Alleen met gemotiveerde en goed opgeleide werknemers kunnen wij de toenemende vraag naar zorg aan. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen zullen wij in de komende tijd nadrukkelijk blijven stimuleren in het belang van het verlenen van goede zorg.
GGZ Nederland levert een bijdrage aan de brede overheidscampagne Ik zorg! Tegelijkertijd zetten we in 2019 in op een eigen imago campagne. 
We vertellen enthousiaste verhalen van werkenden en laten zien dat het werken in onze sector betekenisvol is en voldoening geeft. 
En we richten een winnend team in om verdere acties te bedenken om het imago van de arbeidsmarkt te versterken en personeel aan te trekken en te behouden. Tot slot creëren we in samenwerking met de NVvP een gelijk speelveld tussen loondienst en zzp-schap en zoeken we oplossingen voor een permanent lager personeelsaanbod (via innovatie/technologie). 
Terug