Zoeken

In 2017 is GGZ Nederland de campagne Minder Regelgekte Meer Zorg gestart. In het hoofdlijnenakkoord heeft de aanpak van regeldruk een plek gekregen via een aantal concrete, actielijnen. Zo is een onafhankelijke taskforce ingericht die voor 1 november 2018 adviseert over een eenvoudiger registratie en verantwoording op gepast gebruik. Wij ondersteunen twee leden van GGZ Nederland die hierin participeren. Overige afspraken die in 2019 worden uitgevoerd zijn vastgelegd in het sectorplan Ontregel de zorg. Wij dragen daar in overleg met leden ons steentje aan bij.
In 2019 wordt ook het kwaliteitsstatuut herzien met als doel minder administratieve lasten en ruimte voor inzet van andere professionals om de wachttijden en daarmee de toegang tot zorg te verbeteren. De NZa en VWS geven aan hoe op rechtmatigheid de administratieve lasten verminderd kunnen worden. Dit alles moet per 2019 tot vermindering van regeldruk leiden. Daarnaast worden de uitkomsten vertaald in het zelfonderzoek vanaf 2017, te starten in 2019. Vanwege het belang volgen wij de ontwikkelingen op de voet en escaleren waar nodig naar het BO over het hoofdlijnenakkoord. Ook hier geldt dat minder regeldruk randvoorwaardelijk is om bij te dragen aan het leveren van goede zorg en tijd voor onze patiënten. Gemotiveerde professionals die werken vanuit vertrouwen zullen graag inzicht willen bieden in hun resultaten.
Voor een landelijke invoering van horizontaal toezicht zijn verzekeraars en aanbieders een project gestart. In 2019 worden diverse producten ontwikkeld, vastgesteld en uitgedragen ten behoeve van de implementatie van horizontaal toezicht. GGZ Nederland participeert met twee bestuurders en vanuit het bureau in de bestuurlijke commissie. De werk- en projectgroepen worden bemenst door vertegenwoordigers vanuit de leden en zorgverzekeraars. In het voorjaar van 2019 wordt een congres georganiseerd ten behoeve van een brede beweging naar horizontaal toezicht. Ook hier geldt dat we de afweging maken of deze ontwikkeling bijdraagt aan een verbeterd werk- en verantwoordingsklimaat zowel binnen de instelling als in relatie tot de verzekeraars. Immers, alleen bij een positief antwoord op deze vraag, zal dit ook een impuls geven aan de kwaliteit en transparantie van de door ons geleverde zorg.
 
Terug