Zoeken

In 2019 zullen wij veel minder dan voorheen een actieve rol vervullen bij de doorontwikkeling van ROM (Routine Outcome Monitoring) en andere indicatoren en de ontwikkeling van zorgstandaarden en veldnormen. Een belangrijk resultaat van de gezamenlijke AGGT (Agenda Gepast Gebruik en Transparantie) is de oprichting van Akwa (Alliantie kwaliteit in de ggz) in 2018. Binnen Akwa voeren de professionals en de patiënt de regie op de doorontwikkeling van kwaliteit. Wij vinden ook dat dit zo hoort. Wel blijven wij de uitvoerbaarheid (financieel, administratief en privacy-technisch) van deze kwaliteitsinstru
menten nauwgezet bewaken. Daar waar wel betrokkenheid van GGZ Nederland gewenst is bij de ontwikkeling van veldnormen of handreikingen, wordt dit zo veel mogelijk in samenwerking met leden gedaan. Dit betekent dat wij een beroep zullen doen op het aandragen van professionals vanuit het veld of dat wij bestaande leernetwerken vragen om een rol te vervullen. Kern van de zaak is dat professionals zich iedere dat uitgedaagd voelen om de zorg weer verder te verbeteren en daartoe ook de ruimte krijgen. Alleen dan dragen we echt bij aan het verbeteren van de mentale gezondheid van onze patiënten.

Een ander onderdeel van de AGGT is de wetenschapsagenda GGZ. Ook hier hebben de beroepsgroepen de lead en zullen de leden van GGZ Nederland ervoor moeten zorgen dat de randvoorwaarden optimaal zijn voor professionals om te kunnen excelleren. GGZ Nederland maakt ontwikkelingen en consultatierondes rond de wetenschapsagenda (uitgevoerd door ZonMw) bekend, maar vervult hier geen actieve rol.
Terug